SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 

BAŞAR TEKNOLOJİ  olarak, kuruluşumuz bünyesinde bulunan Sosyal Uygunluk yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

 

Çocuk İşçi: Çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ,

İşe Alım: Şirket içi etik kriterlerin sürekliliğini sağlamak için, işe alımda; personelin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar, şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunu da önemli görmeyi,

Çalışanların Bilinçlendirilmesi, Güvencesiz Çalışmayı Önleme: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak, işe alım aşamasında ve belli dönemlerde, çalışanlarını; özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirerek, bilinç düzeyinin artırılacağını ve tüm çalışanların ulusal kanun,  yönetmeliklere uygun olarak güvencesiz çalıştırılmayacağını ,

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı ,

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların insanca yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum adil yaşam ücreti esas alınarak, ücretlerin bu seviyenin altında olmayacağını, fazla mesai ücretlerini yasanın öngördüğü oranlarda hesaplayarak ödeyeceğini ,

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak,  müşterilerin iş ortaklığı kurallarıyla beraber, uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki kuralları takip etmeyi ,

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırmanın söz konusu olmayacağını ,

İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmayı ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu çalışmalarını sağlamak için; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmayan bir ortam yaratmayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olmayacağını, çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olduğunu ve kaçak işçi çalıştırmayacağını ,

Tedarikçi Yönetimi: Tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi ,

Müşterilerimiz: Ürünlerimizin kalitesi, özellikleri veya potansiyel tehlikeleri hakkında bilgi sağlarken dürüst ve samimi olmayı, adil olmayan, yanıltıcı veya aldatıcı ticari uygulamalarda bulunmayacağını taahhüt eder.

Eğitim: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı ,

İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi ,  Buna istinaden; tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi ve yerel kanun, yönetmelik ve şartları dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmayı ve kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri belirleyip, bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı ,

Çevre Duyarlılığı: Yürürlükteki Çevre Mevzuatı çerçevesinde Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak, çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı, çalışanlarına da aynı görüşü benimsetmeyi,

Etik İş Davranışı: Müşteri, tedarikçi , çalışan ve resmi makamlarla olan ilişkilerinde , şeffaflık ilkesine bağlı olarak, rüşvet/yolsuzluğu önlemeyi amaçlayan yasa ve standartlara uymayı, bu kapsamda gerekli risk analizlerini yaparak tüm çalışanlarını “etik davranma” konusunda bilinçlendirmeyi ,

Birleşme Özgürlüğü : İşletmemiz çalışanların sendika veya diğer işçi birliklerine katılma (toplu  sözleşme yapma)  haklarına uymayı

Genç işçiler için özel koruma :Şirketimiz henüz yetişkin  olmaya tüm genç   işçilerin haklarını korumayı taahhüt eder.